Sedalia, Missouri - Michael Edwards

Katy Trail

The Katy Trail under untouched snowfall | Sedalia, MO

snowsnowfallKaty TrailState ParkWhie